STEAM ugdymas (science, technology, engineering, arts, math) – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

Tai erdvė, kur gali pasireikšti geriausi talentai, tai investicija į ateitį!

https://steamlt.lt/taurage/

STEAM atviros prieigos centrai kuriami  įgyvendinant  ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

STEAM centro vizija, misija ir tikslas

STEAM centro vizija – formuoti šalies ateitį per praktinio mokymosi patirtį.

STEAM centro misija – kurdami jaunų žmonių ateitį STEAM centre, įsipareigojame:
suteikti mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį;
aprūpinti mokinius aukštos kokybės įranga;
sudaryti galimybę mokytis su aukštos kvalifikacijos specialistais, geriausiais mokytojais.

STEAM centro tikslas – sutelkus savivaldybių, mokslo, studijų, verslo ir ŠMM iniciatyvas ir pastangas, tapti inovacijų kūrėjų centru, atviru kiekvienam mokiniui, studentui, mokytojui, mokslininkui ar verslininkui – visiems, norintiems dalyvauti ar prisidėti prie inovatorių kartos auginimo Lietuvai.
STEAM centras Tauragėje  įkurtas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

STEAM centro struktūra ir veiklos modelis

Laboratorijos:

gamtamokslinė laboratorija;
mechatronikos laboratorija;
tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija.

Veiklos kryptys:

7–12 klasių mokinių formaliojo ugdymo užsiėmimai;
neformaliojo ugdymo, edukaciniai užsiėmimai 1–12 klasių mokiniams;
mokiniams ir jų mokytojams sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus;
mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesas;
studijų proceso kai kurie elementai (pedagoginės praktikos, praktiniai, tiriamieji ir kt. darbai);
naujų metodikų, mokymo priemonių kūrimas;
kitos STEAM dalykų mokymo/si efektyvinimo veiklos;
įvairios mokslo populiarinimo, viešino, profesinio orientavimo ir kt. veiklos;
bendradarbiavimas su mokslo, verslo ir kt. partneriais.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą
Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos, švietimo centrai ir kt.
Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis

STEAM centrų veikla
Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ kuriami regioniniai gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrai. Jie suteikia modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos septyniuose šalies regionuose: Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje. Regioniniuose centruose įrengiamos standartizuotos gamtos mokslų, inžinerijos, robotikos, IT laboratorijos, kuriose mokiniai atlieka tiriamuosius darbus pagal bendrųjų ugdymo programų reikalavimus ir aukštesnius savo gebėjimus, skirtingus poreikius, vykdo tiriamąsias veiklas, susijusias su atitinkamo regiono specifika ir to krašto prioritetais. Nuo 2021 m. rudens STEAM atviros prieigos centrai palaipsniui atveria duris pirmiesiems savo lankytojams. Daugiau informacijos apie centrų veiklą rasite http://steamlt.lt/.
Mokyklų aprūpinimas
Nemaža dalis projekto veiklų ir lėšų skirtos aprūpinti mokyklas gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika, kompiuteriais nuotoliniam mokymuisi ir kt. Projekto metu: • Bendrojo ugdymo programą vykdančioms mokykloms nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms; • parengtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos; • mokyklos aprūpintos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si). Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą naujomis priemonėmis gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai, aktyviau ugdymo procese naudojamas skaitmeninis ugdymo turinys. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių.

Projektą įgyvendina
Nacionalinė švietimo agentūraPaslaugos ir veiklos dokumentai

Dėl veiklų išsamesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu taurage@steamlt.lt arba tel. +370 663 73146.

Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centro siūlomos veiklos >>>
Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro (STEAM centro) teikiamų paslaugų įkainiai >>>

STEAM centro veiklos aprašas >>>
STEAM centro nuostatai >>>
STEAM centro saugos ir sveikatos taisyklės laboratorijose ir instruktažo lapas >>>
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas >>>
STEAM centro 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas >>>