Konsultavimas

Tarnyboje dirbantys specialistai

Psichologas

 • Konsultuojami mokiniai (vaikai) turintys bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrę traumą (išgyvenę netektį, tėvų skyrybas ir kt.), patyrę smurtą ar patys smurtavę. Vaikų konsultavimas vyksta bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis. 
 • Taip pat konsultuojami mokytojai ar kiti švietimo įstaigos darbuotojai, smurtavę ar smurtą patyrę mokykloje.

Logopedas

 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais;
 • Teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams dėl asmenų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo;
 • Vedamos individualios bei grupinės logopedinės pratybos vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).

Specialusis pedagogas

 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus), pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, dokumentacijos pildymo bei ugdymo organizavimo klausimais;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams) mokymo būdų, metodų bei priemonių taikymo ugdymo procese klausimais;
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).

Socialinis pedagogas

 • Konsultuoja vaikus, tėvus ar teisėtus vaiko atstovus, pedagogus ir kitus ugdymo įstaigoje dirbančius specialistus, padeda spręsti iškilusius sunkumus.
 • Organizuoja grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems bendravimo, emocinių ir elgesio, mokymosi motyvacijos problemų.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

Surdopedagogas

 • Konsultuoja mokinius, turinčius klausos sutrikimų, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (surdopedagogo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, ugdymo formų bei metodų parinkimo klausimais;
 • Teikia specialiąją pedagoginę (surdopedagogo) pagalbą vaikams, turintiems klausos sutrikimų (lavina vaikų, turinčių klausos sutrikimų tartį ir kalbą, formuoja girdimojo suvokimo, pažintinės veiklos įgūdžius, padeda įveikti mokymosi sunkumus).

Būtina išankstinė registracija: adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė arba tel.: 8-698-05630 arba 8-669-00365