Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

REKOMENDACIJOS DĖL PROGRAMŲ PRITAIKYMO

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose. Rekomendacijos

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų praktinių patirčių taikant universalaus dizaino priemones ugdymui(si) analizė

Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo programos mokiniams

Rekomendacijos dėl pritaikymo

Rekomendacijos dėl individualizavimo

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?