Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vertinami asmenys nuo gimimo iki 18 (specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys iki 21 metų), gyvenantys savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomi ikimokyklinėse įstaigose/mokyklose.

Į Tarnybą gali kreiptis tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai) arba švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisija, gavusi vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu.

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui būtina išankstinė registracija tel. 8-698-05630 arba 8-669-00365

Kreipiantis į pedagoginę psichologinę tarnybą pirminiam įvertinimui pateikiama:

 1. Tėvų sutikimas (6 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.
 2. Vaiko gerovės komisijos pažymos kopija (5 priedas) . Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.
 3. Pedagogų kortelės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (1 priedas) .Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate. Anketos ugdymo įstaigoms (2 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.
 4. Anamnezė – duomenys apie vaiko vystymąsi (pildo tėvai, globėjai, rūpintojai). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.
 5. Mokinio darbai: diktantas, teksto nurašymas, rašinėlis, matematikos kontrolinis darbas iš įvairių temų.
 6. Gydytojo pažyma, jei jau buvo kokie sutrikimai įvertinti arba neįgalumo pažymos kopija.
 7. Einamų mokslo metų kontrolinių darbų pažymiai, trimestrų įvertinimai.

Kreipiantis į pedagoginę psichologinę tarnybą pakartotiniam įvertinimui:

 1. Tėvų sutikimas (6 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.
 2. Vaiko gerovės komisijos pažymos kopija (5 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.
 3. Pasiekimų aprašo kopija (3 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.
 4. Mokinio darbai: diktantas, teksto nurašymas, rašinėlis, matematikos kontrolinis darbas iš įvairių temų.

Dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos, kurią skyrė PPT, nutraukimo kai mokinys padaro pažangą:

 1. Vaiko gerovės komisijos prašymas pedagoginei psichologinei tarnybai.
 2. Ugdymo pasiekimų aprašo kopija (3 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

Dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos, kurią skyrė PPT nutraukimo, kai tėvai prašo:

 1. Tėvų prašymas mokyklos direktoriui.
 2. Mokyklos vadovas raštu apie tai informuoja Tarnybą.

Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Norint gauti pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl egzaminų pritaikymo, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą (atsisiųsti);
 2. Mokiniams, turintiems bendruosius mokymosi sutrikimus ar specifinį mokymosi (rašymo) sutrikimą – rašto darbus (neatšviestus!): ištaisyti rašiniai, diktantai, atpasakojimai, kiti kūrybiniai darbai.

Šaltiniai:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=89c55c45-4f7d-4892-a1f3-2658a4270c9a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454148?jfwid=-n7cyhz3fd