Ugdymo turinio atnaujinimas

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro UTA renginių planas >>>

Informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) >>>

Tauragės rajono savivaldybės 2022-2024 m. UTA veiksmų planas >>>

UTA įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose koordinavimo komanda >>>

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui >>>

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai >>>

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas: švietimo pagalbos įtaigų vaidmuo >>>

Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų diegimui mokykloje? >>>

Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų diegimui? >>>

Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį >>>

UTA planų pavyzdžiai ir kita naudinga informacija

Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį (Savivaldybėms, švietimo pagalbos įstaigoms ir mokykloms) >>>

Universalus UTA planas mokyklai >>>

X mokyklos UTA planas >>>

Bendras strateginis planas mokyklai >>>

Pamokos stebėjimo protokolas >>>

Naudingos nuorodos

 • Bendrosios programos (patvirtintos (2022-09-30) >>>
 • Bakonis, E. (2017). Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę? Švietimo problemos analizė, Nr. 4 (160) >>>
 • Bruzgelevičienė, R. (2020). Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai. Vilnius: Nacionalinė švietimo agentūra. >>>
 • Lambert, L. (2011). Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklų pažanga. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.
 • Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Teminiai infografikai. >>>
 • Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai. >>>
 • Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. >>>
 • Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo ataskaita. >>>
 • Paulikė, K. (2022). Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui. >>>
 • Tėvams apie UTA. >>>
 • www.mokykla2030.lt >>>
 • Svarbu, ko mokosi mokiniai. >>>