AR VAIKAS BRANDUS MOKYKLAI?

Vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai; ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. Vaiko brandumą vertina pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų psichologai.

Remiantis 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu“, vaiko brandumas vertinamas kiekvienais metais nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.
  • 1-priedas
  • Brandumas mokyklai