Pedagoginės psichologinės tarnybos darbo organizavimas

Tauragės pedagoginė psichologinė tarnyba karantino laikotarpiu darbą vykdo nuotoliniu būdu. Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų pedagogams, VGK nariams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams ir jų tėvams ir kt.

Dėl pirminio asmens gebėjimų vertinimo

Karantino laikotarpiu pirminis asmens specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas bei vaikų brandumo įvertinimas ir/ar švietimo pagalbos skyrimas nevykdomas.

Dėl pakartotinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir/ar švietimo pagalbos skyrimo.

Jeigu specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi PPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir numatytas SUP vertinimo pakartojimas, pakartotinis įvertinimas bus pratęsiamas, remiantis ankstesniojo vertinimo išvadomis, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą specialiojo ugdymo ir /ar švietimo pagalbos teikimą.

Būtinas tėvų informavimas bei sutikimas, patvirtinant žinute per Tamo ar kitomis priemonėmis (už šią informaciją atsako asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pratęsimą inicijuojanti mokykla).

Mokykla užpildo prašymą (nr.1), prašymą galima atsisiųsti pildymui Word formate, nurodydama kuriems mokiniams baigiasiPPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas karantino laikotarpiu ir siunčia el.p. tauragesppt@gmail.com

Dėl asmens SUPpakartotinio įvertinimo pratęsimo PPT informuos mokinio (vaiko) tėvus (globėjus, rūpintojus) bei ugdymo įstaigą.

Dėl konsultacijų/švietimo pagalbos teikimo mokinimas bei mokinių tėvams (globėjams)

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokiniams bei mokinių tėvams (globėjams). Dėl konsultacijų prašome kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com

Dėl dokumentų kopijų išdavimo

Iškilus būtinumui gauti Pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją, kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com