Dėl švietimo pagalbos teikimo ikimokyklinio amžiaus vaikui

Remiantis 2004 m. birželio 4 d. Nr. ISAK-842 Dėl Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo aprašu, tėvai, auginantys vaikus iki 5/6 metų, nelankančius jokios ikimokyklinio ugdymo įstaigos, gali kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą psichologo, specialiojo pedagogo bei logopedo pagalbai gauti. Pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) šeimoje kokybę.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti šių specialistų pagalbą vaikams nuo 3–5/6 metų, teikia prašymą savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai.

Psichologinė pagalba, teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 metų, įvertinus jo psichologines problemas, kurios sprendžiamos Pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), juos konsultuojant.

Specialioji pedagoginė pagalba( logopedo, specialiojo pedagogo, surdopedagogo), teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 metų, įvertinus jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir dirbant su vaiku, konsultuojant tėvus; Specialusis pedagogas, logopedas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro ugdymo programą, lavina gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).

Vaikams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigas, reikiama specialistų pagalba (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo ir kt.) teikiama ugdymo įstaigoje. Nesant specialisto (logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo) ikimokyklinio ugdymo įstaigose, reikiamą pagalbą gali gauti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

PPT vadovė Lina Visockienė