Tikslai ir uždaviniai

Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Tauragės rajono Pedagogų švietimo centras įsteigtas 1998 metais. Steigėjas – Tauragės rajono taryba. ( nuo 2004 m. balandžio 28 d. – Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras)

Pagrindinė veiklos rūšis – profesijos tobulinimas ir švietimo tarnybų veiklos reguliavimas. 2002 metais centras tapo finansiškai savarankiška biudžetine įstaiga.

Centro misija – teikti švietimo bendruomenei kokybiškas edukacines bei kvalifikacijos kėlimo paslaugas, kurios leistų gerinti ugdymo kokybę. Padėti įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus ir sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.

Centro vizija – modernizuota institucija, teikianti kokybiškas kvalifikacijos kėlimo ir pedagoginę – psichologinę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.

Centrą sudaro administracija ir dvi tarnybos: Kvalifikacijos tarnyba ( metodininkas, programų koordinatorius ir projektų vadovas ( vykdant projektus)
Pedagoginė psichologinė tarnyba ( tarnybos vadovas, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, gydytojas neurologas).

Centro tikslai:

Kokybiškas pedagogų, mokyklų bendruomenių kvalifikacijos kėlimo organizavimas;
Metodinių priemonių kaupimas ir skolinimas;
Materialinės bazės stiprinimas;
Asmenų ( nuo 3 iki 21 metų ) galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų įvertinimas;
Tėvų, pedagogų ir vaikų švietimas ir konsultavimas;
Specialiojo ugdymo proceso rajono ugdymo įstaigose koordinavimas.

Centro veiklos kryptys:

Kvalifikacinių programų kūrimas ir įgyvendinimas;
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas;
Metodinių priemonių kaupimas ir skolinimas;
Darbas su mokytojais-lektoriais ;
Informacijos apie kitų švietimo centrų ir kvalifikacijos kėlimo institucijų programų kaupimas;
,,Ugdymo turinio“ konsultantų veiklos rajone koordinavimas;
Projekto ,,Pasirengimas atnaujintų Bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“ konsultantų veiklos rajone koordinavimas;
Vykdo pirminės narkomanijos prevencijos programas;
Vaikų diagnozavimas;
Tėvų, pedagogų ir vaikų švietimas bei konsultavimas;
Specialiojo ugdymo proceso rajono ugdymo įstaigose koordinavimas
Bendradarbiavimas – Centras atviras ne tik vietos, bet ir kitų rajonų pedagogams.

Bendradarbiaujama su:

Švietimo ir mokslo ministerija;
Mokytojų kompetencijos centru;
Įvairiomis kitomis kvalifikacijos kėlimo institucijomis;
Mokyklų tobulinimo centru;
Pilietinių iniciatyvų centru;
Leidyklomis ,,Briedis“, „Šviesa“, ,,Longman“, TEV.

Vykdomi projektai:

,,Mokytojų švietimo centrų infrastruktūros plėtra“
,,Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“
Tarptautinis Grundtvig 2 projektas ,,Geresni vaikai ateityje“