Edukacinės patirties bankas

Edukacinės patirties bankas – tai rajone dirbančių (dirbusių) mokytojų idėjų, inovacijų, gerosios patirties darbų aprašai.

Pačius darbus galima rasti PMMC arba pas darbo autorių. Kadangi didžioji dalis metodinių darbų įrašyti į kompiuterinius failus, todėl juos, susitarus, galima gauti el. paštu.

Dorinis ugdymas

„Kryžiuje yra gyvenimas, kryžiuje yra išganymas…“

„Neturėk kitų Dievų tik mane vieną“.

„Šventųjų kalėdų belaukiant“.

Atvelykis.

Didžiosios pasaulio religijos.

Stereotipai ir klaidingo požiūrio pasekmės asmeniui.

Gavėnios pamąstymai.

Evangelikų liuteronų tikybos pamokoms.

Ilgalaikiai dorinio ugdymo etikos planai 11-12 klasėms.

Etika. Santuokos motyvai.

Etika. „Kitokie žmonės”.

Etika. Etiketas. Stalo etiketas.

Renginio scenarijus – Vėrinys Šv. Kalėdoms

Gamtos mokslai

Baltymų biosintezės modeliavimas.

Respublikinė mokinių ir mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Gamtą mylėti per maža – ją reikia pažinti“.

Jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ konferencijos medžiaga.

Projektas „Tarp žemės ir kosmoso“

Tiriamieji mokinių darbai biologijos ir geografijos ugdyme.

Maisto medžiagos – biologijos pamoka 7kl.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

„Ikimokyklinis ugdymas – dabartis ir perspektyvos“ – konferencija.

5-7 metų vaikų kalbiniai žaidimai.

Ekologinio aplinkosauginio ugdymo patirtis priešmokykliniame amžiuje.

Kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame ir pardiniame amžiuje

Metodinė diena l. d. „Ąžuoliukas“.

„Versi knygos lapelius ir atrasi stebuklus”.

IKT taikymas ikimokykliniame ugdyme.

Pasaka „Pirštinė”.

Pranešimas. „Sveikatos saugojimo kompetencija”.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vidos Juščienės pedagoginės patirties ir veiklos kompiuterinis aplankas.

Švenčių scenarijai.

Lietuvių kalba

Integruota Lietuvių k. ir matematikos pamoka 5kl.

Kūrybinio konkurso, skirto rašytojos, literatūrologės Birutės Baltrušaitytės – Masionienės

Geroji darbo patirtis lietuvių kalbos pamokose. „Tai man sekėsi geriausiai”.

H. Radausko kūrybos- apibendrinimas IV gimnazijos-klasėje.

Matematika

Integruota Lietuvių k. ir matematikos pamoka 5kl.

Matematikos kompiuterizuoto mokymo priemonės „MKMP“ specialiųjų poreikių mokiniams

Integracinis projektas „Simetrija aplink mus”.

Menai ir technologijos

,,Meniniai odos darbai ugdant mokinius technologijų pamokose ir užklasinėje veikloje“.

„Aksesuarų kūrimas, panaudojant retąsias medžiagas“.

Etninės kultūros svarba ir puoselėjimas technologijų pamokose.

Gamtos ritmas.

Integruota technologijų programa 9 – 10 klasei. Projektinis darbas „Lietuvos ūkio šakos“.

Formalųjį švietimą papildanti pučiamojo instrumento klarneto programa muzikos mokyklos mokinių ugdymui.

Integracinis projektas „Simetrija aplink mus”.

Konstrukcinės medžiagos. Metalas, metalo dirbinių gamyba.

Lietuvių liaudies lopšinė „Aa-aa-pupa”.

Lietuvių liaudies skaičiuotė „Uda uda udada”.

Metodinis darbas „Nėrimas ant šakutės”.

Mozaikos technika. Galimybės dailės pamokoje ir aplinkoje.

Pamokos planas „Profesijos pasirinkimas. Profesijos pasirinkimo testas”.

Rajono technologijų mokytojų veikla ir geriausi darbai 2007 2008m.m.- pristatyti technologijų mokytojų seminare – plenere.

„Tai lietus” (garsai sol-mi-la-re).

Aranžuotė – Pasaka

Aranžuotė – MENUETAS

Aranžuotė AMIGOS para siepre

Aranžuotė VEJAS MAN PASAKE

Aranžuotė -ZIEMA-VASARA

Tyli naktis – 2017 S.Pumputienė

VOKALINIAI PRATIMAI

Neformalus ugdymas

„Šokio oazė – 2015“

Jaunas ir verslus 2015

Mokytojų kūrybiškumas organizuojant integruojamąją veiklą.

Tradicinė šventė skirta Šv. Valentino dienai paminėti.

Popietė „Lietuviais esame mes gimę”.

Popietė „Į kalbų pasaulį”.

Pranešimas „Mes tai lietuvių kalba, žemė, tėvai, tradicijos”.

SCENARIJUS – Skraidantis laivas

Pagalbos specialistai, prevencija

Konferencija Prevencinės veiklos mokyklose sėkmės 2014m

Metodinė priemonė klasių vadovams, ruošiant vaikų charakteristikas bei siekiant nuosekliau pažinti vaiko asmenybę ir ją ugdyti.

Psichologija Eglė Ramanauskaitės patyčių prevencijos programa

VGK komandinio d. ypatumai, atliekant asmens pedagoginį, psichologinį vertinimą

Pedagogika

Ar vadovaujantis partnerystės principu užtikriname darinę drausmę

Mokymosi motyvacija

Mokinių mokymosi veiklos stebėsena ir pažangos į(si)vertinimas.

Vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas Tauragėje (pirmieji metai).

Pradinės klasės

Atimtis ir sudėtis 10-ies ribose 1klasei.

Lietuva – mūsų pasididžiavimas.

Naminiai gyvūnai.

Anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 3 klasei.

IKT pateiktis Lietuvių kalbos pamokai „Kalbos dalys (4kl.)”.

IKT pateiktis pasaulio pažinimo pamokai „Lietuvos- spygliuočiai”.

IKT pateiktis matematikos pamokai „Tekstiniai judėjimo uždaviniai (4kl.)”.

IKT pateiktis lietuvių kalbos pamokai „Veiksmažodis (4kl.)”.

Integruota anglų k. ir pasaulio pažinimo pamoka 3kl. „Mano diena. Kodėl miegame?”

Integruota pamoka 4kl. „Kaip keičiasi vaikai augdami?”

Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių k. pamoka – Aš augu sveikas.

Kalbos dalys (4kl.)

Tekstiniai (judėjimo) uždaviniai (4kl.)

Veiksmažodis (4kl.)

Integruota pradinių kl. Anglų k., dailė ir technologijų, pasaulio pažinimo pamoka.

Socialiniai mokslai

„Valstybinių švenčių minėjimų scenarijai“

Ekonomika „Jaunas ir verslus 2015“

Istorija „Be kaltės kalti“

Istorija „Napoleono epocha“

Istorija „Ten kur rašyta laisvė“

Projektinio darbo medžiaga „Už tėvynę ir laisvę”.

Tiriamieji mokinių darbai mokant biologijos ir geografijos.

Vasario 16-oji – valstybės atkūrimo diena.

Sausio 13-oji – laisvės-gynėjų diena.

Rinkinys istorijos mokytojui.

Profesijos susijusios su istorijos mokslu.

Mažųjų istorikų konkursas skirtas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui paminėti.

Popietė – Lietuviais esame mes gimę.

Knygnešių laikai Žygaičių seniūnijoje.

Projektinis darbas – Už tėvynę ir laisvę.

Spec. ugdymas

„IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai šiuolaikinėje mokykloje“

Korekcinės užduotys mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Logopedinė mokymo priemonė garso R – L mokymui

Matematikos kompiuterizuoto mokymo priemonės „MKMP“ specialiųjų poreikių mokiniams

Garsų o ir uo mokymas.

Skaičiavimo loto.

Veiksmo žodžiai – veiksmažodžiai.

Užsienio kalbos

Comenius projektas

Gabaus vaiko ugdymas projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse“ veikloje

Metodinė priemonė anglų kalbos žinių ugdymui „Bossa and Roses“

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Anglų kalba.

5 kl. užsienio (rusų) kalbos modulio „Mokomės žaisdami“ ilgalaikis planas.

Popietė: Į kalbų pasaulį

Internetinis projektas – One country – many stories.

Internetinis video konkursas – My school is my castle

Seminaro medžiaga – Engaging speaking

Metodinė priemonė – Mokiniai mokiniams, anglų k.